Algemene voorwaarden

A 1. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde en/of gesloten (verkoop-) overeenkomsten zijn uitsluitend deze
voorwaarden van toepassing.


2. Door het verlenen van een opdracht wordt de koper geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid en al de bepalingen van deze
voorwaarden.


3. Algemene voorwaarden die onze kopers aanhouden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en
door ons bevestigd.


4. Een koper die eenmaal van ons heeft gekocht, wordt verondersteld ook bij eventueel daarna door hem mondeling, telefonisch, telegrafisch
of per telex opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een
zodanige order schriftelijk is bevestigd.


B 1. Alle aanbiedingen onzerzijds zijn ondeelbaar en voorts voor ons vrijblijvend, totdat door ons de opdracht schriftelijk is aanvaard.
Ze zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, maten gewichten en verder door ons verstrekte gegevens, die ons eigendom
blijven, ook indien een overeenkomst tot stand komt, zijn niet bindend, tenzij zulks uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


2. Aanvaarding onzerzijds van een opdracht geschiedt vormvrij, doch koper kan slechts rechten aan de aanvaarding ontlenen na schrif¬telijke
bevesti¬ging danwel levering.


C 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs en/of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostprijsbepalende factoren.


2. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van de levering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel,
energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostprijsbepalende factoren, een kostprijsverhogende wijziging ondergaan,
ook al vindt die plaats tengevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de geoff eerde c.q. overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te wijzigen.


3. Het koersrisico van de euro en/of van een betaalmiddel waarmede enige met de levering en/of uitvoering verband houdende
betaling dient te worden verricht, voor zover kostprijsverhogend, komt ten laste van de koper.


D 1. De termijn waarbinnen door ons de levering dient te geschieden, vangt eerst aan nadat de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd.
Niettemin is de door ons opgegeven levertijd slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven. Vertraging in de levering zal voor de koper
nimmer aanleiding kunnen zijn tot ingebrekestelling, noch tot annulering der order, noch tot het instellen van enige eis tot schadevergoeding.
Evenmin heeft de koper in dat geval het recht de afname of de betaling der goederen te weigeren. Ook bij niet-levering, ongeacht
de oorzaak, behoudens opzet, zijn wij niet gehouden tot enige schadeloosstelling.


2. Indien een leverancier zich jegens ons beroept op overmacht en/of op een contractuele bepaling op grond waarvan deze niet (tijdig)
aan ons levert, zijn wij gerechtigd ons op overmacht te beroepen, indien het betreffende goed bij die leverancier besteld was mede ter
uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de koper. Er is in ieder geval sprake van overmacht bij mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar,
in- of uitvoerverbod, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, (binnenlandse) onlusten, stremming van vervoer,
gebrek aan vervoermiddelen in het verkeer te land, te water of door de lucht, brand, overstroming, breuk en/of elke van onze wil of contrôle
onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor de gehele of gedeeltelijke levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd
en/of bemoeilijkt en/of prijsverhogend werkt, zulks ondanks art.3. Bij overmacht, en derhalve ook indien de hierboven omschreven omstandigheden
zich bij ons voordoen, en wij niet binnen de opgegeven levertijd leveren, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst door eenvoudige mededeling aan de koper, geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel, zo nodig na prijsaanpassing, al dan niet via een derde, alsnog te leveren. Dit artikel is ook van toepassing
indien wij nadrukkelijk een tijdstip van levering hebben genoemd.


3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is gekomen, kunnen wij, te onzer keuze, dit deel leveren of wachten tot de gehele
bestelde hoeveelheid ter levering gereed is.


E 1. Levering vindt steeds plaats af fabriek. Indien wij niettemin voor het transport zorg dragen, berust het risico daarvan bij koper, ongeacht de
overeenkomst tussen de verkoopster en de vervoerder.
Vervoerskosten komen voor de rekening van de koper.


2. De goederen worden geacht door ons te zijn geleverd, zodra deze in of op het vervoermiddel zijn geplaatst voor transport af fabriek naar
de door koper opgegeven plaats.


F 1. Ongeacht het in het vorige artikel bepaalde, gaat het eigendom van de goederen eerst op de koper over, nadat al hetgeen door de koper
aan ons verschuldigd, ook al is dit uit hoofde van een andere verbintenis met inbegrip van eventuele rente en kosten, aan ons zonder enige
korting of compensatie is voldaan.


2. De koper is niet gerechtigd de goederen zolang deze nog niet zijn betaald aan derden, uit welke hoofde ook, over te dragen dan wel deze
op enigerlei wijze te bezwaren.


G 1. De door ons opgegeven prijzen zijn af fabriek netto.


H 1. Alle betalingen aan ons dienen te geschieden, tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen, netto binnen 30 dagen
na factuurdatum, op de door ons daartoe aangewezen rekening. Bij betaling is korting en/of schuldvergelijking de koper niet toegestaan.


2. Indien niet op de overeengekomen vervaldatum het alsdan verschul¬digde is betaald, is koper van rechtswege, zonder enige
ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 1% per maand verschuldigd.


3. Wij zijn op elk tijdstip gerechtigd een accreditief of zeker¬heidsstelling van de koper te verlangen voor de nakoming van zijn betalings verillum
Kunstlicht plichtingen alvorens door ons enige (verdere) leverantie wordt gedaan.

4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan ons verschuldigde zijn voor rekening van koper. De
buitengerech¬telijke kosten worden gesteld op 15%, te vermeerderen met de omzetbelasting daarover, van het totaal aan ons verschuldigde,
doch bedragen aan hoofdsom nimmer minder dan € 250,-. Buitengerechtelijke kosten zijn steeds verschuldigd indien wij onze
vordering ter invordering aan een externe adviseur ter hand hebben gesteld, zulks eventueel bij wijze van vooraf overeengekomen niet
voor matiging vatbare schadeloosstelling, onverminderd ons recht op volledige schadeloosstelling.


5. Wij zijn gerechtigd te factureren vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.


I 1. De koper wordt geacht de door ons geleverde goederen terstond na ontvangst te keuren. Reclames aangaande de kwaliteit moeten binnen
14 dagen na ontvangst van de door ons geleverde goederen bij ons schriftelijk worden ingediend. Indien zodanige reclames door ons
gegrond worden bevonden, worden de goederen door ons vergoed of geremplaceerd, zulks te onzer keuze.


2. Tot vergoeding van schade, die het directe of indirecte gevolg van de ondeugdelijkheid van de goederen mocht zijn, zij wij nimmer
verplicht. De afnemer verplicht zich, ons te vrijwaren tegen vorderingen door zijn afnemers tegen ons ingesteld wegens boven¬genoemde
ondeugdelijkheid. Het recht op vergoeding of remplacering vervalt indien de goederen reeds verwijderd of gebruikt zijn.


3. Indien wij dit wensen, zal de koper de te vervangen of te herstellen goederen vrachtvrij aan ons opsturen.


4. In geval van vervanging of vergoeding wordt in geld uitgedrukt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is
gemaakt.


5. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden, indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit en evenmin indien
derden al of niet op last van de koper, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enige wijziging of reparatie aan het door ons
geleverde hebben aangebracht, respectievelijk verricht.


6. Voor niet door ons zelf gefabriceerde goederen geldt nimmer meer aansprakelijkheid dan voor zover en in de mate waarin de leverancier
van de goederen jegens ons aansprakelijk is.


J 1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdruk¬kelijk beperkt tot behoorlijke levering. Iedere aansprakelijkheid terzake
bedrijfsschade en/of andere (indirecte) schade is uitdruk-kelijk uitgesloten. Voor zover toch aansprakelijkheid zou bestaan, is deze in ieder
geval beperkt tot het bedrag van de leveranties direkt verband houdend met de opgegeven schadeoorzaak. Aan afwijkingen in heden of
verleden van deze voorwaarden kunnen kopers geen enkel recht ontlenen.


K. Onverminderd het in de vorige artikelen omtrent ontbinding bepaalde, zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst geheel of zover deze nog
niet was uitgevoerd, gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst zonder meer te ontbinden, indien de koper het door hem verschuldigde
niet op de bepaalde dag betaalt, liquideert, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel tegen hem
een faillissementsrequest wordt ingediend, onder beheer, bewind of curatele wordt geplaatst, alles onverminderd ons recht om schadevergoeding
te vorderen van de schade die wij dientengevolge lijden.


L 1. Alle geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van door ons afgesloten overeenkomsten zullen met uitsluiting van iedere andere rechter
worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.


2. Bij alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.
Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf, de dag dat zij gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.